Oudercommissie

OC 2016

Oudercommissie (OC)
De Boerderij kan rekenen op een actieve oudercommissie. Hoewel kritisch, is de oudercommissie juist constructief bezig en zet ze zich in voor vele zaken en activiteiten op De Boerderij.

Wat is de oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van kinderen en ouders. We bespreken de algemene gang van zaken en het zogenoemde pedagogisch klimaat. De directie informeert de oudercommissie over relevante onderwerpen (bijvoorbeeld de organisatie, regelgeving, personele aangelegenheden, veranderingen binnen het kinderdagverblijf en/ of buitenschoolse opvang, het jaarplan en de ouderavonden/feesten). De directie vraagt mondeling advies aan de oudercommissie in een vroegtijdig stadium, zodat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

En verder :
De oudercommissie biedt ondersteuning bij diverse jaarlijkse feesten en andere activiteiten en vraagt soms andere ouders om daarbij te helpen.
De oudercommissie organiseert ook zelf activiteiten (denk aan themabijeenkomsten), en stuurt kaarten en/of attenties bij verjaardagen van pedagogisch medewerkers, of andere feestelijkheden. De oudercommissie beheert hiervoor de pot met de ouderbijdrage.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die u via de oudercommissie aan de orde wil stellen, laat ons dan gerust weten of leg contact via oc.deboerderij@gmail.com.

Wettelijke basis
In de wet kinderopvang liggen de rechten van een oudercommissie vast.